montebú… dětské lahůdky

Krásné a zdravotně nezávadné hračky pro kreativní hry a optimální rozvoj schopností Vašich dětí.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Základní údaje

Dodavatel
Bego s.r.o., se sídlem Oslavanská 99, 664 91 Ivančice.
Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C56608 u rejstříkového soudu v Brně.
Dodavatel je plátcem DPH.

IČ: 27751741, DIČ: CZ27751741, (dále jen "dodavatel")

Ochrana osobních údajů

Dodavatel se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího, které získal při jeho objednávce nebo registraci bude zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Kupující tímto prohlašuje, že odesláním objednávky souhlasí, ve smyslu §5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., se zpracováním všech svých osobních údajů poskytnutých dodavateli. Práva kupujícího ve vztahu k ochraně jím poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění. Kupující se zavazuje vyhovět případným požadavkům dodavatele na získání dalších údajů ze strany kupujícího za účelem ověření správnosti, úplnosti a pravdivosti údajů uvedených kupujícím v objednávce. Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Objednávka zboží a doprava

Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě objednávky. Zákazník může zboží objednat e-mailem, telefonicky, faxem, v internetovém obchodě dodavatele nebo odesláním on-line objednávky na www stránkách dodavatele. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Cena za odeslání zásilky na dobírku činí 120 Kč včetně DPH bez ohledu na velikost balíku (zákazník tak platí pouze část skutečných nákladů na dopravu). Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně všech souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejímu odsouhlasení.

Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

Zaslání zboží

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem. Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "potvrzení objednávky" nebo telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době. Je-li předpokládaná dodací lhůta delší než 5 pracovních dnů, bude o tom zákazník včas informován. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel. Možný způsob dopravy a podmínky dopravy zboží najde zákazník v sekci "Doprava" případně přímo v objednávkovém formuláři.

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně (v případě osobního odběru) nebo dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby. Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku.

Převzetí zboží

Zboží je nutno prohlédnout bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, doporučujeme sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a poškození pokud možno vyfotit, usnadní to případnou reklamaci.

Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte stav zásilky.

Osobní odběr zboží

Osobní odběr zboží je zákazníkovi umožněn pouze po předchozí dohodě a je u dodavatele rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.

Při osobním odběru má zákazník právo si zboží před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.

V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

Záruční podmínky a reklamace

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace

V případě reklamace zákazník informuje o dané skutečnosti dodavatele telefonicky nebo elektronickou poštou. Zákazníkovi následně zašleme informace o dalším postupu a adresu, kam zákazník zašle reklamované zboží. Zásilka musí být řádně označena, aby mohl být odesilatel správně identifikován.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Vyřízení reklamace

Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či elektronickou poštou o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

Odstoupení od smlouvy

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží musí být v originálním obalu, nepoškozené a kompletní. V případě zájmu o vrácení použitého zboží nabídneme k vrácení částku odpovídající hodnotě použitého zboží.

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli e-mailem nebo telefonicky.

Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního neporušeného obalu). V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Aktuální podmínky jsou uveřejněny na www stránkách dodavatele.